Clients

Since its inception, the Agency has completed nearly 50 image and advertising campaigns, we have recorded more than 10 000 publications in the media, held over 120 press conferences and briefings, published over 200 magazines, books and studies. Below we present just some of the clients of the BRM Group. Their full list, as well as descriptions of all projects and references are available with the Agency.

 

Allen & Overy – one of the largest international law firms in Poland. It advises national and international banks, financial and governmental institutions, as well as corporations. For many years it has been leader in the rankings of independent law firms, prepared by publications such as the Rzeczpospolita, Forbes, The Legal 500, IFLR 1000, and Chambers Global, The World?s Leading Lawyers.

*
*

Compass Offices – an Asian leader of the serviced office sector with the Head Office in Hong Kong and offices across Asia and Australia. The company entered the European market by opening its first office in Poland (Rondo ONZ 1) and is planning to open subsequent ones soon.

*
*

Urban Land Institute is a global non-profit education and research institute established in 1936 in order to promote responsible use of space and implement sustainable development projects. The ULI Council in Poland, actively operating for two years, is a part of the international institution of 33,000 members in almost 100 countries.

*
*

RWE is among the five largest energy companies in Europe. It specializes in the production, transmission, distribution and sale of electricity and gas. RWE employs 60 thousand people, supplies more than 16 million customers with electricity and more than 7 million customers with gas.

*
*

Amundi TFI – Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. is a part of the Amundi group ? the largest in Europe and one of the world’s ten largest French asset management companies. The Amundi Group was established as a result of a merger of experience and competence in the field of asset management of two major banking groups: Crédit Agricole and Société Générale.

*
*

Gothaer TU SA – Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. is a company which has been present on the Polish market for over 20 years (formerly operating under the name of PTU SA). Since 2011 is has been a part of the Gothaer Group – one of the largest and oldest insurers in Germany.

*
*

Fundusz Hipoteczny DOM (DOM Mortgage Fund)one of the oldest and largest mortgage funds in Poland which is listed on the Warsaw Stock Exchange (NewConnect). The company offers life-contingent annuity a service intended for people over 65 years of age who own property.

*
*

IKEA Targówek – one of IKEA stores located in Warsaw’s Targówek. The IKEA Group currently has 328 stores in 28 countries. In 2015, IKEA stores were frequented by 771 million people.

*
*

Fundacja BOŚ (BOŚ Foundation) – one of the largest and most active corporate Foundations, established in 2009 by the Bank of Environmental Protection (Bank Ochrony Środowiska). It runs nearly 20 ecological and health-oriented projects. Its mission is to promote and implement the principles of sustainable development to ensure the standards of living of citizens are not raised to the detriment of the environment.

*

*

HAYS Poland is a personnel consulting company, being a part of the international group ? HAYS plc, listed on the London Stock Exchange and the world’s largest company dealing with specialist recruitment. Having operated on the recruitment market for over 40 years, Hays has 240 offices in 33 countries.

 

POL.

Od początku istnienia Agencji zrealizowaliśmy blisko 50 kampanii wizerunkowych i reklamowych, zanotowaliśmy ponad 10 000 publikacji w mediach, zorganizowaliśmy ponad 120 konferencji prasowych i briefingów, wydaliśmy ponad 200 magazynów, książek i opracowań. Poniżej prezentujemy tylko niektórych Klientów Grupy BRM. Ich pełna lista, podobnie jak opisy wszystkich projektów oraz referencje są dostępne w Agencji.

*
*

Allen & Overy – jedna z większych międzynarodowych firm prawniczych w Polsce. Jest doradcą krajowych i międzynarodowych banków, instytucji finansowych i rządowych, a także korporacji. Od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w niezależnych rankingach firm prawniczych, przygotowywanych przez wydawnictwa takie jak Rzeczpospolita, Forbes, The Legal 500, IFLR 1000, oraz Chambers Global, The Word’s Leading Lawyers.

*
*

Compass Offices – azjatycki lider sektora biur serwisowanych z Centralą w Hong Kongu i biurami w całej Azji oraz Australii. Firma weszła na europejski rynek otwierając pierwsze biuro w Polsce (Rondo ONZ 1), niebawem planuje kolejne otwarcia.

*
*

Urban Land Institute – jest międzynarodową organizacją non-profit o profilu badawczym i edukacyjnym, założoną w 1936 roku w celu promowania odpowiedzialnego wykorzystania przestrzeni i realizacji zrównoważonych inwestycji deweloperskich. Rada ULI w Polsce, aktywnie działająca od dwóch lat, należy do międzynarodowej instytucji zrzeszającej 33 000 członków w prawie 100 państwach.

*
*

RWE – należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. RWE zatrudnia 60 tysięcy osób, zaopatruje więcej niż 16 milionów klientów w energię elektryczną i ponad 7 milionów klientów w gaz.

*
*

Amundi TFI – Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią grupy Amundi ? największej w Europie i jednej z dziesięciu największych na świecie francuskich firm zarządzających aktywami. Grupa Amundi powstała w wyniku połączenia doświadczenia i kompetencji w dziedzinie zarządzania aktywami dwóch znaczących grup bankowych: Crédit Agricole i Société Générale.

*
*

Gothaer TU SA – Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma obecna na polskim rynku od ponad 20 lat (dawniej funkcjonowała pod nazwą PTU S.A.). Od 2011 roku należy do Grupy Gothaer – jednego z największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech.

*
*

Fundusz Hipoteczny DOM – jeden z najstarszych i największych funduszy hipotecznych w Polsce, który jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych (NewConnect). W ofercie firmy znajduje się renta dożywotnia – usługa skierowana do osób, które ukończyły 65 rok życia i są właścicielami nieruchomości.

*
*

IKEA Targówek – jeden ze sklepów sieci IKEA zlokalizowany na warszawskim Targówku. Grupa IKEA posiada obecnie 328 sklepów w 28 krajach. W roku 2015 sklepy IKEA odwiedziło łącznie 771 mln ludzi.

*
*

Fundacja BOŚ – jedna z największych i najprężniej działających Fundacji korporacyjnych, powołana do życia w 2009 roku przez Bank Ochrony Środowiska. Realizuje blisko 20 projektów m.in. ekologicznych i prozdrowotnych. Jej misją jest promowanie i wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w taki sposób, by podnoszenie standardów życia obywateli nie odbywało się kosztem środowiska naturalnego.

*

*

HAYS Poland – jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej na świecie firmy zajmującej się rekrutacją specjalistyczną. Działając na rynku rekrutacyjnym od ponad 40 lat, Hays posiada 240 biur w 33 krajach.